Obchodní podmínky

Prevázkovateľ internetového obchodu

Název společnosti: VeGa solutions s.r.o.
Ulice a číslo popisné: Budovateľská 5
Mesto a PSČ: Nové Zámky, 940 02
Štát: SR
IČO: 44464762
DIČ: 2022714243
IČ DPH: SK2022714243

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 23456/N.

Provozní doba

Objednávky na internetovém obchodě  www.vegaonline.cz lze uskutečnit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přes email nebo telefon přes pracovní dny od 7:00 do 16:00  

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. O provozní době během dnů připadajících na státní svátky budou zákazníci informováni na stránce internetového obchodu www.vegaonline.cz

Kontaktní údaje:

telefonní číslo: +421 2 32 179 921

mail: info@vegaonline.cz

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.Box: 49A,950 50  Nitra.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 23456/N.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Základní ustanovení

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva její přijetí, správu a uzavření

Návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp., že bylo expedováno. VeGa solutions s.r.o. si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit pokud cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží, což může značit o technický problém). Kupující je informován o reklamačním řádu a obchodních podmínkách internetového obchodu v příloze zprávy o potvrzení objednávky. Potvrzení se realizuje na dálku využitím komunikačních prostředků jako je, elektronická pošta, webového sídlo, telefon, fax, adresný list nebo nabídkový katalog. Kupní smlouva je tak uzavřena na dálku, její potvrzení se provádí bez fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele. Uvedené obchodní podmínky se vztahují na uzavřené kupní smlouvy internetového obchodu na internetové stránce htps: //www.vegaonline.cz (dále již "internetový obchod). Spotřebitel internetového obchodu vyjadřuje pomocí označení pole na konci objednávky, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami vycházejícími z kupní smlouvy internetového obchodu a porozuměl jim v plném rozsahu a na základě tohoto úkonu s nimi souhlasí.

Správa Kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními vycházejícími ze zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "zákon č. 102/2014 Sb") a konkrétními obchodními podmínkami (dále "OP ") upravujícími náležitosti při jejich uzavření a realizaci.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje k tomu, že se osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveřejňovat nebo poskytovat třetí osobě apod. výjimkou je konkrétní situace související s platebním stykem a distribucí objednaného zboží spotřebiteli, kde spotřebitel uvádí své jméno, číslo a dodací adresu. Prodávající se zavazuje k tomu jednat tak, aby nebyly zneužity osobní a důvěrné údaje kupujícího, aby subjekt neutrpěl újmu na svých právech, také dbá o ochranu osobního a soukromého života subjektu.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje kupujících prodávajícímu slouží k účelu zprostředkování objednávky a také reklamních, resp. marketingových akcí prodávajícího, následně jsou shromážděny, zpracovány a uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 18/2018 CFU, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění do doby pokud kupující nevyjádří písemně svůj nesouhlas s tímto zpracováním zaslaným na mail info@vegaonline.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Dotyčná osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:

 1. na základě písemné žádosti požádat provozovatele potvrzení zda jsou nebo nejsou její osobní údaje
 2. vyžadovat informaci, jakým způsobem jsou její osobní údaje zpracovávané
 3. vyžadovat informace o zdroji, z něhož provozovatel získal její osobní údaje
 4. vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 5. vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 6. vyžadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou zpracovávány, pokud došlo k porušení zákona
 7. vyžadovat blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby
 8. na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání využívání poskytování svých osobních údajů a žádat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje bez jejího souhlasu zpracovávány a využívány pro účely přímého marketingu

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem potřebným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 1222013 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zapracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly uloženy do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Jsme uživatelům aplikace Remarketing od Googlu díky níž prodejce disponuje informacemi o pohybu zákazníka na stránce www.vegaonline.cz, na základě této aplikace se zákazníkům zobrazuje reklama naší společnosti. Tento proces nezaznamenává osobní informace návštěvníka stránky, jen jeho pohyb, tyto informace se následně ukládají v internetovém prohlížeči a společnost Google jejich načítá za účelem zobrazení reklamy na jiných internetových stránkách. Toto chování může zákazník zrušit na stránkách společnosti Google nebo podle návodu na stránce Network Advertising Initiative (v angličtině).

Informace o ceně zboží a dostupnosti

Informace o zboží uváděné na internetovém obchodě jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a oficiálních stránek konkrétních výrobců zboží. Ilustrační obrázky uvedené u produktů nemusí odpovídat skutečnosti. Cena zboží v sobě zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a poplatky související s recyklací nadbytečného materiálu. Spotřebitel je informován o aktuální ceně zboží včetně ceny dopravy přímo na stránce v hlavní kartě zvoleného produktu, taktéž i v nákupní zóně při zvolení způsobu dodání zboží.  

Akce na zboží je možné si zakoupit do vyprodání zásob a pokud se stav uvedeného výrobku jinak nezmění .

Objednání zboží

Spotřebitel si zboží uvedené v katalozích internetového obchodu www.vegaonline.cz objednává postupem blíže uvedeným v návodu "Ako u nás nakupovať". Tento návod je viditelně umístěn v menu internetového obchodu. Výsledné odeslání objednávky spolu s objednaným zbožím je podmíněno potvrzením s oznámeními se a udělením vědomého souhlasu s OP. Po odeslání objednávky bude spotřebiteli zaslán informační email s předmětem "Shrnutí objednávky v internetovém obchodě www.vegaonline.cz", kterým prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky. V případě zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, který prodávající nemá standardně ve své nabídce, resp. zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, může být spotřebiteli účtována záloha ve výši maximálně 50% z celkové ceny objednaného zboží. O této skutečnosti prodávající informuje spotřebitele. Spotřebitel je oprávněn stornovat takovou objednávku před dodáním zboží, a tím odstoupit od kupní smlouvy, a to zaplacením odstupného ve výši uhrazené zálohy, přičemž prodávající je oprávněn zálohovou platbu započíst na odstupné. Výše uvedený postup se nevztahuje na objednávku provedenou na zakázku, která v sobě zahrnuje úpravy zboží na podnět zákazníka.

Vázanost nabídkou a stornování objednávky

Prodávající je vázán nabídkou včetně ceny zboží po celou dobu od doby potvrzení objednávky s elektronickou správou s obsahem potvrzení objednávky v internetovém obchodě www.vegaonline.cz až do doby uplynutí lhůty pro dodání.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části před uzavřením kupní smlouvy v případech:

 • důvod vyprodání nebo nedostupnosti zboží
 • důvod že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena
 • důvod neschopnosti zajistit doručení zboží prodejcem spotřebiteli ve lhůtě stanovené obchodními podmínkami

O stornování objednávky je kupující prokazatelně informován telefonicky nebo emailem. V případě předčasné úhrady zboží, nebo jen její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 kalendářních dnů na jím uvedený účet, pokud se kupující a prodejce nedohodnou jinak. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde. Všechny objednávky přijaté internetovým obchodem www.vegaonline.cz jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadovaná náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo uskutečněné objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupení od smlouvy kupujícího (spotřebitele)

Spotřebitel můževrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) . Kupující je povinen spolu se zbožím doručit vypsán formulář o odstoupení od smlouvy a doručit je do rukou prodávajícímu. Formulář pro odstoupení od smlouvy spolu s poučením o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy k nahlédnutí  tu.

Adresa pro doručení zboží a odstoupení od smlouvy:

VeGa solutions s.r.o., Budovateľská 5, Nové Zámky, 940 02

Zboží třeba odeslat kurýrní společností, nebo přinést osobně na výše uvedenou adresu. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Zboží by měl spotřebitel vrátit do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po spotřebiteli částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.). Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

V případě kdy je odstoupení od smlouvy prokazatelně a výslovně sjednány se souhlasem spotrebiľa, spotřebitel tak ztrácí právo a nemůže odstoupit od smluv:

 1. pokud byl spotřebitel řádně poučen o tom, že na základě jeho požadavků se mu dostalo poskytnuté služby díky které ztrácí právo na odstoupení od smlouvy
 2. při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele
 3. prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Právo odstoupení od smlouvy kupujícího (podnikatele)

V případě, že zboží nakupuje osoba v souvislosti s jejím podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

Kupující bere na vědomí, že v případě objednávky zboží, v internetovém obchodě označeného jako zboží "na objednávku" (dodávaného na základě zvláštní objednávky kupujícího) nespadá tento mezi zboží uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108 / 2000 CFU a není možné ho vrátit ve smyslu předchozího bodu.

Platební podmínky

Prodávající internetového obchodu akceptuje níže uvedené platební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem
 2. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line), přičemž konkrétní banka si automaticky zapamatuje kupujícím zadané údaje o platební kartě kupujícího pro budoucí platby (zrušit tuto možnost může),
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Dodací podmínky a způsoby dodání zboží

Dodací podmínky

Obecně, pokud nebylo uvedeno jinak a dané zboží je na skladě, termín dodání zboží je od 1 do 2 pracovních dnů, v závislosti na zvolené platby kupujícím a způsobu dopravy ode dne přijatého potvrzení objednávky spotřebitelem. V případě, že zboží není skladem, bude kupující informováni o termínu dostupnosti na stránce produktu nebo mailem, nebo telefonicky. Přesný termín dodání a dostupnost si můžete ověřit na telefonním čísle +421 940 896 698, v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 nebo na emailové adrese info@vegaonline.cz.

Spotřebitel se zavazuje zkontrolovat přijaté zboží kurýrní společností před podpisem přejímacích dokumentů. Při zjištění poškození zboží při jeho kontrole se kupující zavazuje okamžitě informovat prodávajícího  a to nejpozději do 24 hodin od termínu převzetí zboží. Pokud spotřebitel zjistí povrchové poškození balení zboží zapíše to do přejímacích dokumentů kurýrní společnosti. Prodávající informuje spotřebitele o odeslání zboží nejpozději den před jeho doručením. Spotřebitel je odpovědný za správnost poskytnutých kontaktních údajů prodávajícímu, na základě kterých bude dostupný v den doručení zboží a zajistí tak plynulý průběh předání zboží přepravní společností. Pokud si tuto povinnost nemůže splnit spotřebitel určí náhradní osobu, která je zodpovědná za převzetí zboží nebo termín a dohodne se tak s prodávajícím o alternativním převzetí zboží, tento postup není možný uplatnit při nákupu zboží na splátky. Kupující je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti pro ověření správnosti údajů uvedených v objednávce před převzetím zboží. Pokud tak neučiní prodávající má právo na to mu zboží nevydat.

způsoby dodání

Způsoby dodání zboží zprostředkované prodávajícím:

 1. v rámci ČR

kurýrní společností (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD))

Záruka zboží

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (nebo záruční list pokud je dodávání).

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti uzavřením kupní smlouvy, a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu těchto podmínek kdykoliv bez předchozího upozornění pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

Případné spory mezi VeGa solutions s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na tejto stránke.Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktu společnost VeGa solutions s.r.o. pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.11.2018 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.